Stockmovers användarvillkor

1. Inledning

StockMovers International AB, 556877-7238, (”StockMovers”) är en webbaserad handelsplats. På webbplatsen kan Säljare publicera produktpartier som denne har till försäljning. StockMovers målgrupp är bland annat Säljare och Köpare som bedriver butik- och outletverksamhet samt företag som är verksamma inom profil- och promotionbranschen m m. Denna webbaserade handelsplats är i första hand till för försäljning av restpartier som Säljaren inte kan eller längre vill avyttra på sedvanligt sätt. StockMovers vänder sig endast till företag som arbetar med vidareförsäljning inom de branscher som beskrivits ovan och inte till konsumenter.  

StockMovers är en medlemstjänst där Medlem tecknar ett årligt abonnemang, antingen som Säljare eller Köpare eller i vissa fall både och

Köparen erlägger förskottsbetalning till StockMovers vid köp av Produkt, såvida inte annat särskilt överenskommits med StockMovers. StockMovers underrättar Säljaren omgående när Köparens beställning mottagits. Därefter levererar Säljaren Produkten direkt till Köparen i enlighet med vad som framgår av Villkoren (se nedan). När Säljaren avlämnat Produkten till Köparen erhåller Säljaren betalning från StockMovers.

Det som ovan beskrivits utgör Tjänsten.

Dessa användarvillkor, jämte övriga villkor som StockMovers överenskommer med Medlem utgör Villkoren för användningen av Tjänsten. Inga muntliga överenskommelser kan dock göras gällande som villkor.

2. Produkten och Produktannonsen

StockMovers förbehåller sig rätten att ensidigt besluta huruvida Säljarens ansökan om försäljning via StockMovers av viss Produkt publiceras (”Produktannonsen”). StockMovers kan välja att inte godkänna Produktannonsen på grund av att den

t ex strider mot lag eller är olämplig av etiska skäl m.m. Säljare ska informeras inom 72 timmar från det att StockMovers mottagit Produktannonsen om huruvida StockMovers godkänner Produktannonsen eller ej.

Produkten ska anges och beskrivas i enlighet med instruktionerna på StockMovers webbplats avseende Produktbeskrivning. Säljaren ansvarar för att Produktbeskrivningen är rättvisande och i alla delar riktig.

Säljaren är skyldig att upplysa om fel eller andra för Säljaren kända negativa omständigheter hänförliga till Produkten.

Säljaren ansvarar för att Produkten och Produktbeskrivningen inte gör intrång i patent eller andra immateriella rättigheter. Säljaren är vidare skyldig att tillse att Produkten och Produktbeskrivningen inte strider mot Villkoren eller tillämplig lagstiftning.

För det fall det kommer till Säljarens kännedom att felaktig information har angetts i Produktannonsen ska Säljaren omgående meddela StockMovers om detta. Säljaren åtar sig att korrigera Produktannonsen. Korrigeringar ska godkännas av StockMovers.

Länkning eller hänvisning i Produktannonsen till andra villkor är inte tillåtet.

3. Upplåtelse

Säljaren upplåter härigenom till StockMovers rätten att för Säljarens räkning men i eget namn marknadsföra Produkten på sätt som StockMovers finner lämpligt i syfte att förmedla Säljarens Produkt till en Köpare.

StockMovers har även efter det att Produkten försålts eller det att Produktannonsen återkallats rätt att förfoga över Säljarens Produktannons i syfte att marknadsföra Tjänsten.

4. Reservation

Köpare har möjlighet att reservera hela eller del av Produkten under maximalt 7 dagar. För det fall annan önskar förvärva hela eller del av Produkten har den Köpare som gjort reservationen att omgående meddela StockMovers huruvida hela eller del av Produkten förvärvas eller inte; förvärvas inte vad som reserverats förfaller reservationen.

5. Återkallelse av Produktannons

Det åligger Säljaren att återkalla Produktannonsen för det fall Säljaren inte längre önskar försälja Produkten genom StockMovers. Produktannonsen kan dock inte återkallas om den är reserverad på sätt som framgår under punkten 4.

6. Information

Köparen ska skriftligen kontakta StockMovers inför en beställning om det finns frågor angående Produktannonsen. StockMovers kommer att vidarebefordra frågan till Säljaren. När svar har erhållits från Säljaren kommer StockMovers att skriftligen förmedla det till Köparen. Observera att StockMovers inte ansvarar för riktigheten i svar från Säljare angående Produktannonsen.

7.  Pris och leveransvillkor

Priset anges i SEK eller EUR exklusive mervärdesskatt. Priset inkluderar alltid fraktkostnaden.

Produkten ska avlämnas (se Köplag 1990:931) till Köparen senast tre (3) arbetsdagar efter det att StockMovers mottagit Köparens beställning, om inte annat framgår av Produktannonsen. När beställning mottagits kommer StockMovers att förse Säljare med en leveransorder.

Säljaren ska informera StockMovers för det fall Säljaren inte kan leverera inom avtalad leveranstid. StockMovers ska omgående vidarebefordra sådan information till Köparen.

8. Köparens betalning

Köparen betalar Produkten vid beställningen på StockMovers webbplats via konto- eller kreditkort eller med annat angivet betalningsmedel. Fakturabetalning kan accepteras efter särskild överenskommelse med StockMovers.

9. Säljarens ersättning

När Produkten avlämnats till Köparen ska Säljaren tillställa StockMovers en leveransrapport med uppgift om transportsätt och kolliidentifikation.

När StockMovers mottagit en fullständig leveransrapport kommer StockMovers tillställa Säljaren underlag för faktura. Säljaren ska därefter tillställa StockMovers en faktura i enlighet med det pris och övriga villkor som uppställts i Produktannonsen med avdrag för den avtalade ersättningen till StockMovers  Fakturan ska ha ett förfallodatum 30 dagar efter fakturadatum.

10. StockMovers rätt till ersättning av Säljaren

StockMovers äger rätt att lyfta avtalad ersättning när StockMovers mottagit en fullständig leveransrapport.

StockMovers rätt till ersättning påverkas inte av eventuell reklamation, hävning eller återbetalning enligt punkten 12.

11. För sent avlämnande

Om Produkten inte avlämnats inom två (2) arbetsdagar efter den avtalade avlämnandedagen har Köparen rätt att häva köpet. Hävning ska ske genom skriftligt meddelande till StockMovers. StockMovers ska omgående vidarebefordra hävningsförklaringen till Säljaren. Hävningsförklaringen är utan rättslig verkan för det fall Produkten är avlämnad vid den tidpunkt som StockMovers mottar hävningsförklaringen

12. Återbetalning till Köparen

För det fall Köparen häver köpet i enlighet med punkten 11 eller Säljaren meddelar StockMovers att Produkten inte kommer levereras har StockMovers att omgående återbetala Köparens betalning.

13.  Fel eller brist i Produkten

StockMovers ansvarar inte för fel eller brist i Produkten. Köparen har att vända sig till StockMovers vid reklamation eller hävning efter det att Produkten avlämnats till Köparen. StockMovers ska omgående vidarebefordra sådan reklamation eller hävning till Säljaren samt även förse Köparen med kontaktuppgifter till Säljaren.

14. Ansvarsbegränsning

StockMovers ansvar för skador som orsakas Medlem vid användande av Tjänsten är begränsat till ett prisbasbelopp enligt Lag om Allmän Försäkring (1992:381).

StockMovers ansvarar aldrig för indirekta skador. StockMovers ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador som Köpare orsakas till följd av att Produkten avlämnats för sent eller inte levererats överhuvudtaget. Detta är den enda påföljd som Medlem har rätt att göra gällande mot StockMovers vid användande av Tjänsten.

StockMovers är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse som följer av Villkoren, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. En Medlem måste under tiden ovanstående hinder föreligger i möjligaste mån utföra sina skyldigheter.

15. Förtida upphörande på grund av brott mot Villkoren eller insolvens

Såväl StockMovers som Medlem har rätt att säga upp abonnemanget till omedelbart upphörande

  1. om StockMovers eller Medlem i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Villkoren; eller
  2. om StockMovers eller Medlem ställer in betalningarna eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

16. Ändringar

StockMovers förbehåller sig rätten att ändra Villkoren. Medlemmar kommer att informeras om ändringar i skälig tid innan ändringarna träder i kraft. Ändringar kommer att publiceras på webbplatsen eller tillhandahållas Medlemmen separat.

17. Överlåtelse

Medlems rättigheter och/eller skyldigheter som följer av Villkoren får inte, helt eller delvis, överlåtas eller pantsättas utan StockMovers skriftliga godkännande

18. Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post till den adress som Medlem angett i medlemsansökan eller senare genom skriftligt meddelande till StockMovers. StockMovers adress framgår av webbplatsen.

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid avsändandet.

19. Tvister och gällande lag

Svensk rätt ska tillämpas vid tvist mot StockMovers. Tvister ska prövas av Falu tingsrätt.